Sejmowa komisja obrony poparła prezydenckie propozycje usprawniającą kierowanie obroną państwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

18.02.2015

Sejmowa komisja obrony poparła prezydenckie propozycje usprawniającą kierowanie obroną państwa

W środę 18 lutego br. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej przedstawione zostało sprawozdanie podkomisji powołanej do rozpatrzenia prezydenckiego projektu ustawy usprawniającej system kierowania obroną państwa w czasie wojny. Komisja w wyniku głosowania przyjęła sprawozdanie i tym samym skierowała projekt ustawy pod obrady Sejmu. Doprecyzowanie i usprawnienie obowiązujących rozwiązań od dłuższego czasu wskazywane było przez szefa BBN, jako jedno z najważniejszych zadań związanych ze wzmacnianiem bezpieczeństwa pastwa. Zostało ono także ujęte w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, w ramach dokończenia reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Na posła sprawozdawcę, prezentującego Sejmowi stanowisko komisji, wybrana została posłanka Jadwiga Zakrzewska. W posiedzeniu uczestniczył minister Stanisław Koziej, reprezentujący w toku prac Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a także reprezentujący ministra obrony narodowej podsekretarz stanu Maciej Jankowski.

Przedstawiony przez Prezydenta RP 10 lipca 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2609), ma przede wszystkim na celu: zdefiniowanie ram czasowych obowiązywania kategorii konstytucyjnej „czas wojny”; doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych; określenie zadań „kandydata” do mianowania na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych oraz umożliwienie Prezydentowi RP korzystania z pomocy Szefa Sztabu Generalnego WP procesie kierowania obroną państwa.

W projekcie proponuje się określenie ram czasowych obowiązywania konstytucyjnego terminu "czas wojny”. O ustanowieniu jego początku i końca Prezydent RP postanawiałby na wniosek Rady Ministrów. Rozwiązanie takie pozwoli na precyzyjne określenie przedziału czasowego, w którym będą mogły być stosowane istotne z punktu widzenia państwa i obywateli przepisy „czasu wojny”.

Kolejną zmianą jest doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, będącego organem wykonawczym Prezydenta RP w zakresie kierowania obroną państwa. Zgodnie z projektem, Naczelnemu Dowódcy powinny zostać podporządkowane te wojska i jednostki organizacyjne, które są niezbędne do prowadzenia operacji obronnej w celu odparcia zbrojnej napaści na terytorium RP. Obecna regulacja jego uprawnień może być interpretowana jako przejęcie przezeń w czasie wojny wszystkich władczych kompetencji wobec całości Sił Zbrojnych RP, co oznaczałoby w istocie całkowite przejęcie roli i kompetencji ministra obrony narodowej.

Postuluje się także ustawowe określenie głównych zadań osoby wskazywanej przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, do mianowania na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. Pozwoli to na właściwe przygotowanie tej osoby do wykonywania zadań wynikających z kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. „Kandydat” powinien m.in. uczestniczyć w ćwiczeniach i grach strategicznych, a także brać udział w procesie planowania operacyjnego użycia Sił Zbrojnych i przygotowania Wojennego Systemu Dowodzenia.

W projekcie przewiduje się również poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny, poprzez dodanie zadań dotyczących wsparcia Prezydenta RP w kierowaniu obroną państwa. Zapewni to ciągłość merytoryczną planowania, przygotowywania i realizacji zadań operacyjnych, także po powołaniu podległego Prezydentowi Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęciu przez niego dowodzenia.