Szef BBN na inauguracji Świętokrzyskiej Legii Akademickiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

26.03.2015

Szef BBN na inauguracji Świętokrzyskiej Legii Akademickiej

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach powołana została dziś Świętokrzyska Legia Akademicka. Jej głównym celem ma być kreowanie postaw proobronnych i patriotycznych wśród młodzieży regionu. – To bardzo dobra inicjatywa, mająca bardzo ważne znaczenie także w szerokim ujęciu bezpieczeństwa całego państwa. Gratuluję jej studentom oraz władzom uczelni – mówił minister Stanisław Koziej będący gościem honorowym inauguracji.

Szef BBN tłumaczył także, że upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o bezpieczeństwie jest dziś jednym z priorytetów przygotowań w dziedzinie bezpieczeństwa i ma nadzieje, że nowopowołana Legia Akademicka będzie temu dobrze służyła.

Podczas wykładu poświęconego strategicznym dylematom polskiego bezpieczeństwa minister S. Koziej mówił m.in. o ważnej roli, jaką organizacje proobornne mają dziś we wzmacnianiu bezpieczeństwa państwa, a w szczególności w koncepcji strategicznej odporności kraju na agresję.

W tym kontekście minister S. Koziej przypomniał o podejmowanych obecnie działaniach, nawiązując do zeszłotygodniowego Kongresu Organizacji Proobronnych zorganizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a także prac prowadzonych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Pod koniec zeszłego i na początku obecnego roku Biuro zorganizowało szereg spotkań z organizacjami proobronnymi, mających na celu zainicjowanie dyskusję w państwie nad wykorzystaniem ich rosnącego potencjału i aktywności oraz możliwościami włączenia ich do systemu bezpieczeństwa. Celem spotkań było też zdiagnozowanie możliwych obszarów współpracy między strukturami państwa a stowarzyszeniami. W efekcie prac powstał tzw. Katalog Potrzeb i Możliwości, wskazujący na potencjalne zapotrzebowania państwa względem organizacji, a także na zdolności tych organizacji.

Katalogu zawarte zostały propozycje zadań zarówno na czas pokoju i kryzysu, a także w pewnym zakresie na czas wojny. Dotyczą one m.in. sfery obronności, przeciwdziałania klęskom żywiołowym, wsparcia ochrony i obrony ludności, w tym ratownictwa medycznego, przygotowania i utrzymania infrastruktury ochronnej i obronnej, zapewnianiu komunikacji ze społeczeństwem w sytuacjach kryzysowych czy edukowania obywateli na rzecz bezpieczeństwa.

Katalog został przekazany do resortu obrony, który obecnie jest instytucją wiodącą we współpracy z organizacjami proobronnymi. Mówiąc o tym minister S. Koziej wyraził opinię, że chociaż ciężar współpracy spoczywa dziś na MON, istnieje wyraźna potrzeba włączenia także innych resortów we wspieranie działalności organizacji proobronnych i definiowanie potrzeb państwa względem nich. Rozważyć przy tym należy opracowanie ponadresortowego programu rządowego, jako ewentualnej docelowej formy współpracy.

W uroczystości powołania Legii wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz, komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach płk Wiesław Mitkowski, świętokrzyski komendant wojewódzki policji w Kielcach inspektor Rafał Kochańczyk.

 

Świętokrzyska Legia Akademicka chce skupić przede wszystkim studentów dwóch kierunków: bezpieczeństwo narodowe i logistyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych regionu świętokrzyskiego.

Jak podkreślał prof. Kazimierz Kik – główny inicjator jej utworzenia – została utworzona z kilku powodów. Jednym z nich było wyposażenie studentów w dodatkowe kompetencje związane z wartościami, a nie tylko z merytorycznym przygotowaniem. – Po pierwsze rola uniwersytetu powinna polegać także na tworzeniu instrumentu instytucji na rzecz kreowania postaw patriotycznych.

Po drugie sytuacja międzynarodowa zwraca nam uwagę na pewne powinności – organizowanie młodzieży w taki sposób, aby była to zdolna do obrony kraju. To znaczy była wykształcona nie tylko merytorycznie, czyli jako ekonomiści, prawnicy, ale ludzie wyposażeni w zdolności strzelania, sportów obronnych, udzielania pierwszej pomocy, interesowania się sprawami socjalnymi, bezpieczeństwem socjalnym mieszkańców regionu.

Po trzecie okazuje się, że jest potencjał w regionie na kreowanie tego typu postaw ze strony studentów i zapotrzebowanie ze strony głównych instytucji w regionie – wojska, policji, urzędu wojewódzkiego.