Informacja BBN nt. nowej Narodowej Strategii Wojskowej USA - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

17.07.2015

Informacja BBN nt. nowej Narodowej Strategii Wojskowej USA

Przedstawiamy informację na temat opublikowanej 1 lipca 2015 r. nowej Narodowej Strategii Wojskowej USA. Autorzy Strategii akcentują potrzebę utrzymania przywódczej roli USA w zapewnieniu światowego bezpieczeństwa oraz obecnego ładu międzynarodowego. Informujemy jednocześnie, że publikowane na stronach BBN materiały ograniczają się do części informacyjnej, pomijając wnioski dla bezpieczeństwa RP.

 

***

Informacja BBN nt.
Narodowej Strategii Wojskowej USA

 

Narodowa Strategia Wojskowa USA to dokument zdecydowanie podkreślający globalny charakter polityki USA. Autorzy Strategii akcentują potrzebę utrzymania przywódczej roli USA w zapewnieniu światowego bezpieczeństwa oraz obecnego ładu międzynarodowego.

Strategia wskazuje na państwa podejmujące próby zmiany porządku międzynarodowego oraz zagrożenia dla interesów USA (Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran), a także na organizacje ekstremistyczne zagrażające bezpieczeństwu transgranicznemu (ISIL). Jednocześnie formułuje przeciwdziałania jakie będą podejmować Siły Zbrojne USA.

W Strategii został potwierdzony pivot amerykański do regionu Azji i Pacyfiku z podkreśleniem potrzeby przesunięcia tam najbardziej zaawansowanych zdolności i większych sił. Potwierdzono także zobowiązania wobec sojuszników z NATO.

Priorytetyzacja misji Sił Zbrojnych USA, zawarta w Strategii, ma stanowić pomoc dla przywódców politycznych w określaniu przyszłego zaangażowania wojsk w „globalnie zintegrowanych operacjach”. Ma być także drogowskazem na drodze budowania „przełomowych” zdolności, w tym m. in.: kosmicznych i naziemnych systemów ostrzegania, zintegrowanych i odpornych platform wywiadowczych, monitorujących i rozpoznawczych, broni precyzyjnej o dużym zasięgu, zdalnie sterowanych pojazdów i technologii.

Narodowa strategia wojskowa jest wydawana przez Przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Układ Strategii jest następujący: przedmowa Przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów; cztery rozdziały: Środowisko strategiczne, Środowisko wojskowe, Zintegrowana strategia wojskowa, Inicjatywy Sił Połączonych; podsumowanie.

 

Treść strategii

Środowisko strategiczne

Autorzy Strategii podkreślają złożoność współczesnego środowiska bezpieczeństwa. Szybkim jego zmianom sprzyjają globalizacja, rozpowszechnianie technologii oraz globalne zmiany demograficzne.

Oceniono, że głównymi aktorami w systemie międzynarodowym pozostaną państwa. Do tych, które podejmują próby rewizji ładu międzynarodowego i zagrażają narodowym interesom bezpieczeństwa USA zaliczono:

 • Rosję nie respektuje suwerenności państw sąsiedzkich; wykorzystuje siłę do osiągania swoich celów; osłabia bezpieczeństwo regionalne, nie przestrzega międzynarodowych umów, które podpisała;
 • Iran - rozwija technologie nuklearne i rakietowe; finansuje terroryzm; destabilizuje region;
 • Koreę Północną - rozwija technologie nuklearne i rakietowe; stanowi zagrożenie dla państw sąsiednich i potencjalne zagrożenie terytorium USA w przyszłości;
 • Chiny - wywołują napięcie w regionie Azji i Pacyfiku; wysuwają roszczenia w akwenie Morza Południowochińskiego[1].

Za inne źródło wyzwań dla bezpieczeństwa USA zostały uznane brutalne organizacje ekstremistyczne (violent extremist organizations, VEOs) pod przywództwem Al Qaidy i Państwa Islamskiego w Iraku i Lewancie dążące do osłabienia bezpieczeństwa transregionalnego, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce.

 

Środowisko wojskowe

Według autorów strategii zwiększyły się wyzwania powodowane przez aktorów państwowych. Zakładają oni, że przyszłe konflikty między państwami mogą być nieprzewidywalne, kosztowne i trudne do opanowania. Sugerują zwrócenie szczególnej uwagi na: proliferację rakiet balistycznych, technologie precyzyjnych uderzeń, systemy funkcjonujące bez udziału człowieka, zdolności w zakresie cyber i przestrzeni kosmicznej oraz broń masowego rażenia.

Prawdopodobieństwo zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wojnę międzypaństwową z głównymi mocarstwami oceniono jako niskie, lecz rosnące. 

Brutalne organizacje ekstremistyczne zostały uznane za bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa transregionalnego. Wykorzystują one rozwój technologiczny do propagowania destrukcyjnych ideologii, rekrutacji swoich zwolenników, a także szerzenia terroru przez cyberataki i ataki za pomocą improwizowanych ładunków wybuchowych, dążąc do wejścia w posiadanie BMR.

Rośnie zagrożenie konfliktami o charakterze hybrydowym; wykorzystywane są w nich mieszane techniki, zdolności i zasoby. Konflikty te wywoływane są zarówno przez aktorów państwowych (Rosja), jak i pozapaństwowych (Państwo Islamskie). Powodują one wzrost dwuznaczności, utrudniają proces decyzyjny i spowalniają koordynację efektywnej odpowiedzi.

 

Zintegrowana strategia wojskowa

Głównym celem sił zbrojnych USA jest ochrona narodu Stanów Zjednoczonych i wygrywanie wojen toczonych przez USA („naszych wojen”). Cel ten osiągany jest poprzez: operacje militarne z zadaniem obrony kraju, globalne budowanie bezpieczeństwa, projekcję siły i zdecydowane zwyciężanie.

Siły Zbrojne USA wspierają dyplomatyczne, informacyjne i ekonomiczne działania oraz promują trwałe interesy narodowe. Do interesów tych należą[2]:

 • zagwarantowanie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ich obywateli, sojuszników i partnerów;
 • silna, innowacyjna i rosnąca amerykańska gospodarka w otwartym międzynarodowym systemie gospodarczym, który promuje szanse i rozwój;
 • poszanowanie dla uniwersalnych wartości w kraju i na świecie;
 • oparty na prawie porządek międzynarodowy, wsparty przywództwem Stanów Zjednoczonych, który promuje pokój, bezpieczeństwo oraz wykorzystywanie szans przez wzmocnienie współpracy na rzecz przeciwdziałania wyzwaniom globalnym.

Z trwałych interesów narodowych wynikają następujące interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa:

 • przetrwanie narodu;
 • zapobieganie atakom na terytorium Stanów Zjednoczonych;
 • bezpieczeństwo globalnego systemu gospodarczego;
 • bezpieczeństwo, zaufanie i wiarygodność sojusznicza;
 • ochrona obywateli USA za granicą;
 • zachowywanie i rozwijanie uniwersalnych wartości.

Dla zapewnienia realizacji tych interesów sformułowano trzy narodowe cele wojskowe: odstraszanie, wzbranianie (deny) i pokonywanie państwa-przeciwnika; zakłócanie działania, degradacja i pokonywanie brutalnych organizacji ekstremistycznych; wzmacnianie globalnej sieci sojuszników i partnerów USA.

Odstraszanie, wzbranianie i pokonywanie państwa-przeciwnika.

Odstraszanie przed bezpośrednim atakiem na USA i ich sojuszników jest zadaniem priorytetowym. Jego podstawą ma być utrzymywanie bezpiecznego i efektywnego arsenału nuklearnego; zaangażowanie i udział w operacjach poza granicami państwa w rejonach konfliktów; utrzymywanie sił zbrojnych w gotowości do rozmieszczenia i prowadzenia operacji. Wzbranianie ma być wspierane przez utrzymywanie: sił wysokiej gotowości zarówno w kraju, jak i w regionach przyszłych działań; prężnej logistyki i infrastruktury transportowej; sieci wywiadu; silnych powiązań w zakresie komunikowania; interoperacyjności z sojusznikami i partnerami. W pokonywaniu przeciwnika USA preferują działać wspólnie z innymi, jednak w razie potrzeby będą działać samodzielnie.

Wysiłki w zakresie zakłócania działania, degradacji i pokonywania brutalnych organizacji ekstremistycznych mają polegać na dezorganizacji planowania i operacji organizacji ekstremistycznych; rozbijaniu struktur wsparcia; usuwaniu przywódców; blokowaniu źródeł finansowania; utrudnianiu przepływu bojowników z zagranicy, a także wyzwalaniu zdobytych przez ekstremistów obszarów i ostatecznym pokonaniu VEOs. Realizacja tego celu obejmuje także prowadzenie, wraz z międzynarodowymi partnerami, długotrwałych kampanii antyterrorystycznych oraz zapewnianie bezpieczeństwa i możliwości rozwoju ekonomicznego społeczeństwom w regionach zagrożonych ekstremizmem.

Wzmacnianie globalnej sieci sojuszników i partnerów ma odbywać się przez promowanie i ochronę wspólnych interesów; rozszerzanie partnerstwa; prowadzenie szkoleń i ćwiczeń; współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i w ramach relacji wojskowych. Dla USA globalna sieć sojuszników i partnerów stanowi unikalną siłę, która zapewnia fundament dla międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności.

USA będą utrzymywać swój poziom zaangażowania w Europie w celu zapewnienia gotowości i zdolności NATO do zagwarantowania bezpieczeństwa sojuszniczego, zwłaszcza w świetle ostatnich działań Federacji Rosyjskiej[3]. USA planują zwiększać swoje zaangażowanie w obszarze Azji i Pacyfiku, kierując tam najbardziej zaawansowane zdolności i większe siły. USA będą: umacniać sojusze z Australią, Japonią, Koreą Południową, Filipinami oraz Tajlandią; pogłębiać współpracę z Indiami oraz budować partnerstwa z Nową Zelandią, Singapurem Indonezją, Malezją, Wietnamem i Bangladeszem. USA potwierdzają wsparcie dla Izraela oraz pomoc dla wybranych państw Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej oraz państw karaibskich.

W Strategii podkreśla się zróżnicowanie poziomu współpracy z partnerami: z zaawansowanymi partnerami – ćwiczenia uwzględniające zaawansowane zdolności, np. odpowiedź na konflikty hybrydowe; z innymi partnerami - doskonalenie zdolności w walce z terroryzmem, operacje pokojowe, zwalczanie klęsk żywiołowych, poszukiwanie i ratownictwo.

Dowódcy wojskowi USA będą wykorzystywać, w celu prezentowania władzom państwowym - w przypadku konieczności militarnego zaangażowania, następującą priorytetyzację globalnie zintegrowanych operacji przewidywanych dla Sił Połączonych: utrzymanie bezpiecznego i efektywnego odstraszania nuklearnego; zapewnienie militarnej obrony terytorium USA; pokonanie przeciwnika; zapewnienie globalnej stabilizującej obecności; walka z terroryzmem i BMR; wzbranianie osiągania celów przez przeciwnika; odpowiedź na kryzys i prowadzenie ograniczonych operacji; utrzymywanie zaangażowania wojskowego i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa; prowadzenie operacji stabilizacyjnych i przeciwpartyzanckich; zapewnienie wsparcia władzom cywilnym oraz prowadzenie operacji humanitarnych i kryzysowych.

 

Inicjatywy Sił Połączonych

Osiąganie narodowych celów wojskowych wymaga innowacyjnych liderów, optymalnego procesu decyzyjnego i zaawansowanych zdolności wojskowych. Inicjatywności Sił Połączonych mają sprzyjać:

 • personel – niezbędne jest inwestowanie w kapitał ludzki (połączenie ćwiczeń, wyszkolenia, doświadczenia i szans; zmiana kultury organizacyjnej; promowanie etycznego przywództwa);
 • procesy – powinny być elastyczne, efektywne i ukierunkowane (przegląd planów operacyjnych; wymiana zasadniczego uzbrojenia i sprzętu; koordynacja wymagań, planów i operacyjnego wykonania; poprawa globalnej mobilności - włączając przeniesienie głównego wysiłku w region Azji i Pacyfiku; zwiększenie efektywności i skuteczności);
 • programy – niezbędne jest zapewnienie programów następnej generacji (poprawa interoperacyjności; inwestowanie we wzmocnienie przełomowych [decisive] zdolności: kosmiczne i naziemne wskaźniki [indications] i systemy ostrzegania, zintegrowane i odporne platformy [wywiadowcze, monitorujące i rozpoznawcze - ISR], transport strategiczny, broń precyzyjna o dużym zasięgu, obronne technologie rakietowe, systemy podwodne, zdalnie sterowane pojazdy i technologie, wojska specjalne, siły do realizacji misji w obszarze cyber, modernizacja zasobów nuklearnych).

 

 

 

[1]  Autorzy strategii podkreślają, że żadne z wymienionych  państw nie dąży obecnie do bezpośredniego konfliktu zbrojnego z USA.

[2] Interesy te wyznacza obowiązująca Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA z 6 lutego 2015 r.

[3]  W Strategii wymieniono m.in. operację Atlantic Resolve, przyjęty na szczycie w Walii Readiness Action Plan, inicjatywę wzmocnienia obecności wojskowej na europejskim kontynencie (European Reassurance Initiative) oraz „inne działania, ćwiczenia i inwestycje” USA w Europie.

[4] Narodowa Strategia Wojskowa USA z 2011 r. nie wyszczególniała interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa.