Prezydent podpisał ustawę o zasadach pobytu sojuszniczych wojsk na terytorium RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

20.05.2016

Prezydent podpisał ustawę o zasadach pobytu sojuszniczych wojsk na terytorium RP

19 maja br. Prezydent RP podpisał ustawę z 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Ustawa ma umożliwić obcym komponentom wojskowym szybkie udzielenie pomocy RP lub innemu sojusznikowi w sytuacji konieczności użycia polskiego terytorium lub przestrzeni powietrznej do podjęcia działań.

Celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych do wyrażenia zgody na pobyt wojsk obcych (w szczególności wojsk państw członkowskich organizacji międzynarodowych NATO i UE) w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju.

Zasadniczą rolę w procesie decyzyjnym ustawodawca powierzył Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, który został upoważniony do wyrażenia zgody na pobyt w Polsce wojsk obcych w ramach wzmocnienia wojskowego. Wyrażenie zgody następować będzie na wniosek Ministra Obrony Narodowej, skierowany do Prezydenta RP, po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów. W treści zgody Prezydent określa cel pobytu wojsk obcych, zakres uprawnień wojsk obcych oraz inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent wskazuje jednocześnie, które z uprawnień Sił Zbrojnych RP będą przysługiwać wojskom obcym w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa nakłada obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu o wyrażeniu zgody na pobyt wojsk obcych na terytorium RP.

Należy zaznaczyć, że górną granicę uprawnień nadawanych wojskom obcym wyznaczać będą uprawnienia Sił Zbrojnych RP, które wynikają z ustaw regulujących ich użycie w czasie pokoju na terytorium RP. Tym samym wojska obce prowadzące operacje na terytorium RP mogą mieć co najwyżej te same uprawnienia, które posiadają Siły Zbrojne RP (dodawany do ustawy art. 3a ust. 3). W zależności od ustaleń międzynarodowych oraz sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Prezydent RP będzie mógł również ograniczyć uprawnienia wojsk obcych (a co za tym idzie ich możliwości działania), ewentualnie przyznać im pełnię uprawnień posiadanych przez Siły Zbrojne RP, wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.