Szef BBN w składzie rządowego Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

01.07.2019

Szef BBN w składzie rządowego Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa

28 czerwca 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda wyznaczył Szefa BBN ministra Pawła Solocha jako swojego przedstawiciela w składzie, działającego przy Radzie Ministrów, Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

* * *

1 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującą do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dyrektywa 2016/1148), tzw. Dyrektywa NIS.

Budowa Krajowego system cyberbezpieczeństwa ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym. System obejmuje operatorów usług kluczowych (m.in.: z sektora energetycznego, transportowego, zdrowotnego i finansowego), dostawców usług cyfrowych, zespoły  reagowania na incydenty komputerowe poziomu krajowego (CSIRT), sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa, podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa oraz pojedynczy punkt kontaktowy do komunikacji w ramach współpracy w Unii Europejskiej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Na mocy ustawy powołany został również Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa oraz Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

Kolegium jest działającym przy Radzie Ministrów organem opiniodawczo-doradczym  w sprawach cyberbezpieczeństwa oraz działalności w tym zakresie CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa i organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa.

Do zadań Kolegium należy wyrażanie opinii w sprawach:

 1. kierunków i planów na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa;
 2. wykonywania przez CSIRT MON, CSIRT NASK, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizującego zadania w ramach CSIRT GOV, sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa i organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa powierzonych im zadań zgodnie z kierunkami i planami na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa;
 3. współdziałania organów prowadzących lub nadzorujących CSIRT MON, CSIRT GOV i CSIRT NASK;
 4. współdziałania podmiotów CSIRT MON, CSIRT NASK, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa i organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa;
 5. organizacji wymiany informacji istotnych dla cyberbezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej między organami administracji rządowej;
 6. wniosków CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV w sprawie rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania.

Do zadań Kolegium należy opracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów dotyczących działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym.

 

W skład Kolegium wchodzą:

 1. przewodniczący Kolegium  –Prezes Rady Ministrów
 2. pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa
 3. sekretarz Kolegium
 4. członkowie Kolegium:
 • minister właściwy do spraw wewnętrznych
 • minister właściwy do spraw informatyzacji
 • Minister Obrony Narodowej
 • minister właściwy do spraw zagranicznych
 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jeżeli został wyznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • minister – członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych lub osoba przez niego upoważniona w randze  sekretarza  stanu  albo  podsekretarza  stanu,  a jeżeli minister – członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych nie został wyznaczony – Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

USTAWA O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA