Deklaracja o współpracy obronnej Polski oraz USA - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

23.09.2019

Deklaracja o współpracy obronnej Polski oraz USA

Tekst wspólnej deklaracji na temat pogłębiania współpracy obronnej podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa, 23 września 2019 r. w Nowym Jorku.

 

***

 

WSPÓLNA DEKLARACJA NA TEMAT POGŁĘBIANIA WSPÓŁPRACY OBRONNEJ

 

Rzeczpospolita Polska (Polska) i Stany Zjednoczone Ameryki (Stany Zjednoczone) kontynuują wzmacnianie swoich strategicznych i obronnych relacji, które poprawiają nasze wzajemne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bazując na „Wspólnej deklaracji o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” podpisanej 12 czerwca 2019 r., kontynuujemy prace nad planem umacniania więzi wojskowych między Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz amerykańskich zdolności obronnych i odstraszania w Polsce. Zdolności te obecnie obejmują około 4500 członków personelu wojskowego Stanów Zjednoczonych na zasadzie rotacyjnej. Jak zaznaczono, oczekuje się, że ta trwała obecność zostanie zwiększona w bliskiej przyszłości o około 1000 członków dodatkowego personelu wojskowego Stanów Zjednoczonych.

Polska i Stany Zjednoczone uzgodniły lokalizacje dla planowanej zwiększonej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych.

 • Poznań wyznaczono na siedzibę Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego oraz grupy wsparcia na teatrze Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych.
 • Drawsko Pomorskie wyznaczono na główną siedzibę Centrum Szkolenia Bojowego do wspólnego wykorzystania przez Siły Zbrojne Polski i Stanów Zjednoczonych.
 • Wrocław-Strachowice wyznaczono na siedzibę bazy lotniczej załadunkowo-rozładunkowej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.
 • Łask wyznaczono na siedzibę eskadry zdalnie sterowanych statków powietrznych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.
 • Powidz wyznaczono na siedzibę lotniczej brygady bojowej, batalionu bojowego wsparcia logistycznego oraz obiektu sił specjalnych.
 • Lubliniec wyznaczono na siedzibę kolejnego obiektu sił specjalnych.

Ponadto Polska i Stany Zjednoczone prowadzą obszerny dialog na temat najbardziej odpowiedniej lokalizacji w Polsce dla pancernej brygadowej grupy bojowej. Dyskusje te są w toku, odzwierciedlając ścisłą operacyjną i strategiczną współpracę Polski i Stanów Zjednoczonych. Polska i Stany Zjednoczone podzielają optymizm co do uzgodnienia lokalizacji pancernej brygadowej grupy bojowej.

Polska i Stany Zjednoczone potwierdzają swoją wspólną wolę dążenia do zawarcia międzynarodowych umów i porozumień niezbędnych do realizacji zwiększonej współpracy w zakresie infrastruktury oraz współpracy obronnej, w tym usprawnienia funkcjonowania sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Umowy te jeszcze bardziej wzmocnią nasze partnerstwo oraz bezpieczeństwo obszaru Traktatu Północnoatlantyckiego.

 

 

ANDRZEJ DUDA                                                   DONALD J. TRUMP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                         Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki

 

23 września 2019 r.

Nowy Jork

 

 

***

 

 

JOINT DECLARATION ON ADVANCING DEFENSE COOPERATION

 

The Republic of Poland (Poland) and the United States of America (the United States) continue to strengthen our strategic and defense relationship, which enhances our mutual security and that of the North Atlantic Treaty Organization.

Building on the Joint Declaration on Defense Cooperation Regarding United States Force Posture in the Republic of Poland signed June 12, 2019, we continue to develop the plan to bolster Polish–United States military ties and United States defense and deterrence capabilities in Poland. These capabilities presently include approximately 4,500 rotational United States military personnel.  As noted, this enduring presence is expected to grow by approximately 1,000 additional United States military personnel in the near term.

Poland and the United States have determined locations for this planned enhanced United States military presence.

 • Poznań is to host the Division Headquarters (Forward) and the United States Army area support group.
 • Drawsko Pomorskie is to host the primary Combat Training Center for joint use by the Polish and United States Armed Forces.
 • Wrocław-Strachowice is to host the United States Air Force aerial port of debarkation.
 • Łask is to host the United States Air Force remotely piloted aircraft squadron.
 • Powidz is to host a combat aviation brigade, a combat sustainment support battalion, and a special operations forces facility.
 • Lubliniec is to host a further special operations forces facility.

Additionally, Poland and the United States have engaged in extensive dialogue about the most suitable location in Poland for an armored brigade combat team.  These discussions are ongoing and reflect the close operational and strategic cooperation of Poland and the United States.  Poland and the United States remain optimistic about identifying the location for the armored brigade combat team.

Poland and the United States reaffirm their mutual commitment to seek to conclude the international agreements and arrangements necessary to enable enhanced infrastructure and defense cooperation, including by streamlining the functioning of the United States forces in Poland.  These agreements will further strengthen our partnership and the security of the North Atlantic Treaty area.

 

 

 

ANDRZEJ DUDA                                                     DONALD J. TRUMP

President of the Republic of Poland                                     President of the United States of America  
                                                                      

September 23, 2019

New York, New York

 

***