Władysław Stasiak 1966-2010 - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

10.04.2021

Władysław Stasiak 1966-2010

Jedenaście lat temu, 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginął tragicznie Władysław Stasiak. Miał 44 lata. W latach 2006-2007 i 2007-2009 był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz pełnił funkcję Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Władysław Stasiak był absolwentem Uniwersytetu Wro­cławskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szkoleniach, semina­riach oraz stażach dotyczących organizacji i funkcjonowania formacji policyjnych, formułowania strategii bezpieczeństwa, także organizowania współpracy międzyinstytucjonalnej w dzie­dzinie bezpieczeństwa.

Od 1993 r. do 2002 r. był Wicedyrektorem Departa­mentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrz­nego Najwyższej Izby Kontroli odpowiedzialnym m.in. za kontrole dotyczące badania i oceny sprawności działania Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w tym oceny jakości wykonywania zadań ustawowych, naboru i szkolenia Policji, koordynacji działań służb, rzetelności wykorzysta­nia środków budżetowych w resorcie spraw wewnętrznych i obrony narodowej.

W latach 2002-2005 był Zastępcą Prezydenta Warszawy odpowiedzialnym m.in. za sprawy bezpieczeństwa i zarzą­dzania kryzysowego. W Urzędzie m.st. Warszawy inicjował i wdrażał pro­gramy współpracy administracji samorządowej – w tym zwłaszcza Straży Miejskiej – z Policją.

Od listopada 2005 r. do sierpnia 2006 r. pełnił funk­cję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był inicjatorem i kierującym pracami zespołu przygo­towującego projekt ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Stra­ży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009. Kierował przygotowaniem projektu propozycji resortu spraw wewnętrznych i administracji dotyczących nowelizacji kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wy­kroczenia.

Pod kierunkiem Władysława Stasiaka powstał również projekt rządowego progra­mu Razem Bezpieczniej. Odpowiadał on też za przygotowanie pielgrzymki do Polski Papieża Benedykta XVI w maju 2006 r. oraz był współautorem koncepcji powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

***

24 sierpnia 2006 r. został powołany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stanowisko Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jednocześnie pełnił funkcję Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Od 8 sierpnia 2007 r. do 16 listopada 2007 r. był Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. 19 listopada 2007 ponownie został Szefem BBN.

Do najważniejszych dokumentów, które powstały w BBN pod jego kierownictwem należą m.in.: Koordynacja zwalczania terroryzmu na przykładzie wybranych państw w Europie; Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE – szanse i zagrożenia dla Polski; Studium przypadku dot. ataków cybernetycznych na Estonię; Ocena polityki państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą na podstawie raportu Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii Polaków za Granicą; Ocena polityki energetycznej Państwa do 2025 r.; Ocena bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie zaopatrzenia w ropę naftową; Nowa ofensywa energetyczna Kremla a inwestycje zachodnich koncernów naftowych w Rosji; Analiza dot. roli „czynnika rosyjskiego” w kryzysie politycznym na Ukrainie; Analiza dot. zaangażowania UE w Kosowie; Analiza nt. oferty Iranu odnośnie otwarcia irańskiego rynku energetyki atomowej w kontekście jego aktualnej polityki nuklearnej; Analiza nt. inicjatywy ustawodawczej, rozszerzającej uprawnienia służb bezpieczeństwa koncernów energetycznych Gazprom i Transnieft; Raport dot. bezpieczeństwa sieci przesyłowych energii elektrycznej w Polsce.

Władysław Stasiak podczas swojej działalności w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego został dwukrotnie odznaczony. 6 czerwca 2007 r. przez Pierre’a Menata jednym z najwyższych odznaczeń francuskich - Narodowym Orderem Kawalera Zasługi, za wkład w rozwój stosun­ków polsko-francuskich. 13 czerwca 2007 r. Ka­pituła Odznaki GROM przyznała Władysławowi Stasiakowi Honorową Od­znakę GROM. Wręczyli ją przedstawiciel Cicho­ciemnych gen. bryg. Stefan „Starba” Bałuk i dowódca jednostki płk Piotr Patalong.

Od 27 lipca 2009 r. Władysław Stasiak kierował prezydencką kancelarią. Wcześniej był zastępcą jej szefa.