Wspólna Deklaracja Prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

23.02.2022

Wspólna Deklaracja Prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy

Wspólna Deklaracja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Republiki Litewskiej i Prezydenta Ukrainy w sprawie decyzji Federacji Rosyjskiej o uznaniu tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej” oraz „Donieckiej Republiki Ludowej”

My, Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Ukrainy – państw Trójkąta Lubelskiego, zebrani w Kijowie dn. 23 lutego 2022, potępiamy z całą stanowczością decyzję Federacji Rosyjskiej o uznaniu quasi–bytów utworzonych na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy: tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej” i „Donieckiej Republiki Ludowej”.

Ten niesprowokowany czyn ze strony Rosji stanowi kolejne jaskrawe naruszenie podstawowych norm i zasad prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, a także gwarancji bezpieczeństwa udzielonych Ukrainie w ramach Memorandum Budapesztańskiego z 1994 roku. Rosja świadomie i jednostronnie wycofała się z porozumień mińskich i dlatego ponosi pełną odpowiedzialność za dalsze pogarszanie się sytuacji bezpieczeństwa w tych regionach.

Potwierdzamy nasze zdecydowane zaangażowanie na rzecz suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych przez społeczność międzynarodową granicach, rozciągających się na jej wody terytorialne. Decyzja Federacji Rosyjskiej o uznaniu tak zwanej „ŁRL” i „DRL” nie będzie miała żadnych skutków prawnych.

Wzywamy społeczność międzynarodową do podjęcia zdecydowanych i daleko idących kroków w odpowiedzi na ten kolejny akt agresji Rosji przeciwko suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Reakcja ta powinna obejmować szybkie wprowadzenie skutecznego pakietu sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, w tym środków wymierzonych w Nord Stream 2.

Wzywamy Rosję do deeskalacji i wycofania swoich sił zbrojnych rozmieszczonych wokół granic Ukrainy i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy oraz do powstrzymania się od podejmowania dalszych działań wojskowych.

Prezydenci Polski i Litwy trwają u boku Ukrainy oraz w pełni pochwalają i wspierają jej wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktu rosyjsko–ukraińskiego środkami dyplomatycznymi i pokojowymi.

Ukraina zasługuje na nasze najsilniejsze poparcie w kwestii jej europejskich i euroatlantyckich aspiracji, co jest zgodne z wolną wolą i wyborem dokonanym przez naród ukraiński.

Polska i Litwa ponownie potwierdzają swoje poparcie europejskiej perspektywy dla Ukrainy, zgodnie z odpowiednimi Wspólnymi Deklaracjami podpisanymi 18 marca i 3 maja 2021 roku.

Podkreślamy, że ze względu na znaczne postępy w realizacji umowy stowarzyszeniowej i reform wewnętrznych, a także w obliczu obecnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, Ukraina zasługuje na status państwa kandydującego do UE, a Rzeczpospolita Polska i Republika Litewska będą wspierać Ukrainę w osiągnięciu tego celu.