Prezydent RP podpisał Ustawę o obronie Ojczyzny - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

18.03.2022

Prezydent RP podpisał Ustawę o obronie Ojczyzny

Prezydent RP – Zwierzchnik Sił Zbrojnych w obecności przedstawicieli parlamentu, kierownictwa rządu i najwyższych dowódców wojskowych uroczyście podpisał Ustawę o obronie ojczyzny. Nowe przepisy przewidują m.in. przeznaczenie co najmniej 3 proc. PKB na potrzeby obronne już od przyszłego roku.

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

– To dzieło legislacyjne, które wytycza drogę na przyszłość dla rozwoju polskich sił zbrojnych w szerokim tego słowa znaczeniu, także w zakresie obronności narodowej – podkreślił Prezydent Andrzej Duda.

Przypomniał słowa śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wygłoszone w święto Wojska Polskiego w 2008 r.: „Na armii nie wolno oszczędzać. Mamy świetnych sojuszników, ale bronić się musimy umieć także sami”.

Jak dodał Andrzej Duda, ustawa nie powstała dlatego, że Rosja zaatakowała Ukrainę – prace nad projektem prowadzone były od kilku miesięcy.

– Przewidywaliśmy, że Rosja może zaatakować Ukrainę, tak jak kiedyś to wskazał Prezydent Lech Kaczyński. Spodziewaliśmy się, że może to nastąpić, a my w przyszłości możemy być kolejnym celem napaści imperialnej Rosji – mówił Prezydent.

CAŁE WYSTĄPIENIE

Podziękował też przedstawicielom wszystkich sił politycznych za wsparcie projektu w procesie legislacyjnym, o co apelował dwa tygodnie temu podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

– Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony. Ukraińcy udowodnili, że nawet mając niezbyt potężną armię, można się bronić. Ale my musimy mieć armię o wiele potężniejszą – mówił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Jarosław Kaczyński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. – Tylko wspólnota narodowa, co przykład Ukrainy pokazuje z całą siłą, może się bronić w sposób skuteczny.

* * *

Ustawa o obronności liczy ponad 820 artykułów, zawartych na ponad 450 stronach i dotyczy m.in. zwiększenia budżetu na obronność.

Nowe przepisy zapewnią dodatkowe finansowanie Sił Zbrojnych. Od przyszłego roku nastąpi wzrost wydatków z budżetu państwa na obronność do co najmniej 3 proc. Produktu Krajowego Brutto. Ustawa przewiduje także utworzenie nowego źródła finansowania, jakim jest Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Rozszerzone zostają, w stosunku do funkcjonującego obecnie Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, źródła przychodów nowego funduszu modernizacyjnego.

Przyjęty w ustawie tryb programowania rozwoju Sił Zbrojnych obejmuje określanie przez Radę Ministrów co cztery lata szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych na 15–letni okres planistyczny oraz wprowadzanie przez Ministra Obrony Narodowej – na podstawie tego dokumentu – programu rozwoju Sił Zbrojnych.

Ustawa zobowiązuje ponadto Radę Ministrów do ustanowienia Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2023–2025 obejmującego najważniejsze zadania modernizacyjne oraz dotyczące zwiększenia liczebności oraz składu bojowego Sił Zbrojnych.

Ustawa reguluje zasady pełnienia służby wojskowej przez ochotników. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa pełniona będzie przez 12 miesięcy. Osoby odbywające dobrowolną zasadniczą służbę wojskową otrzymywać będą uposażenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Ustawa przyznaje doświadczonym żołnierzom zawodowym, którzy zdecydują się pełnić dalej służbę, dodatek motywacyjny, którego wysokość uzależniona jest od osiągniętego okresu służby.

Ustawa przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.