Wspólna deklaracja przywódców państw B9 - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

10.06.2022

Wspólna deklaracja przywódców państw B9

Wspólna deklaracja przywódców Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Słowacji po szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, który odbył się 10 czerwca 2022 r. w Bukareszcie.

10 czerwca 2022

Deklaracja Szefów Państw przyjęta na spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki

 1. My, prezydenci Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Republiki Słowackiej spotkaliśmy się dzisiaj w formacie Bukaresztańskiej Dziewiątki w ramach przygotowania na Szczyt NATO w Madrycie. Powitaliśmy w naszym gronie Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Spotkaliśmy się dzisiaj warunkach bezprecedensowego pogorszenia środowiska bezpieczeństwa, co spowodowane jest rosyjską agresją przeciwko Ukrainie, która stanowi największe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Prowadzona przez Rosję wojna przeciwko Ukrainie zachwiała pokojem w Europie, powodując zarazem nieopisane cierpienie ludzkie i zniszczenia.
 2. Po raz kolejny potępiliśmy w najsurowszy sposób niesprowokowaną i nieusprawiedliwioną agresję Rosji przeciwko Ukrainie, zrealizowaną przy współudziale Białorusi oraz przy wykorzystaniu Morza Czarnego jako akwenu, z którego dokonywane są ataki rakietowe. Stanowi to brutalny cios wymierzony w międzynarodowy porządek oparty na zasadach, w konsekwencji doprowadza zaś do jednego z najpoważniejszych kryzysów bezpieczeństwa w Europie od dziesięcioleci. Opłakujemy tragiczne straty istnień ludzkich i nieopisane cierpienie ludzi oraz bezmiar zniszczenia. Zobowiązaliśmy się postawić przed wymiarem sprawiedliwości wszystkich odpowiedzialnych za popełnione zbrodnie wojenne i akty okrucieństwa. Wzywamy Rosję do zarzucenia jej agresywnych praktyk, do wycofania jej sił z międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, do zapewnienia rozliczenia zbrodni wojennych oraz aktów okrucieństwa, do powrotu na ścieżkę działania zgodnego z prawem międzynarodowym. NATO powinno wyciągnąć wszelkie niezbędne wnioski dotyczące swoich relacji z Rosją.
 3. Potwierdziliśmy nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz niezależności Ukrainy i jej suwerenności i integralności terytorialnej w ramach uznanych międzynarodowo granic, a także poparcie dla wyłonionych w demokratycznych wyborach prezydenta, parlamentu i rządu oraz zaangażowania narodu ukraińskiego, który dzielnie walczy w obronie swoich domów, swego kraju oraz swojego suwerennego prawa do kształtowania polityki Ukrainy w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej bez ulegania jakimkolwiek wpływom z zewnątrz. Podkreśliliśmy nasze trwałe wsparcie dla euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Ponadto popieramy integrację Ukrainy z Unią Europejską. Jesteśmy zdecydowani kontynuować i wzmacniać nasze wsparcie na rzecz Ukrainy, gdyż silna i demokratyczna Ukraina jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa i stabilizacji w Europie. Milionom uchodźców z Ukrainy zapewniliśmy ochronę.
 4. W odpowiedzi na agresję ze strony Rosji NATO wykazało, że zaangażowanie Sojuszu na rzecz Artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego pozostaje niezachwiane i że jedność, solidarność oraz spójność pozostają podstawowymi wartościami Sojuszu. W tym duchu NATO aktywowało plany obronne, wzmocniło swoją politykę odstraszania i obrony na lądzie, w powietrzu i na morzu, włączając w to również zwiększenie swojej obecności wzdłuż całej wschodniej flanki: począwszy od Morza Bałtyckiego aż po Morze Czarne; utworzyło cztery nowe batalionowe grupy bojowe w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji oraz wzmocniło istniejące już grupy bojowe w Estonii, na Łotwie, Litwie oraz w Polsce. Działając z myślą o przyszłości, musimy znacząco wzmocnić nasz potencjał odstraszania i obrony,  w kierunku stworzenia nowoczesnej Wysuniętej Obrony (Forward Defence), realizowanej w sposób zrównoważony, wiarygodny, spójny, trwały i dostosowany do potrzeb całej wschodniej flanki; uwzględniając także uwarunkowania poszczególnych państw, zgodnie z podejściem 360°, tak aby w obliczu istniejących zagrożeń pozbawić adwersarzy korzyści z agresji i móc bronić się, walczyć i zwyciężyć we wszystkich domenach operacyjnych . Musimy doprowadzić do rozbudowy obecności sojuszniczej na wszystkich płaszczyznach operacyjnych i zapewnić posiadanie interoperacyjnych sił w gotowości bojowej już w czasie pokoju oraz zdolności do ich wsparcia w razie potrzeby siłami wzmocnienia, zdolnościami z zakresu wsparcia, rozbudowanym łańcuchem dowodzenia, zdolnościami obrony powietrznej i przeciwrakietowej, ulepszoną infrastrukturą, mobilnością wojskową oraz trwałym systemem zaopatrzenia w paliwa.
 5. Ustaliliśmy, że musimy być gotowi stawić czoła wszystkim innym rodzajem zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym także zagrożeniem hybrydowym, w cyberprzestrzeni oraz dezinformacji, i że musimy wzmocnić naszą odporność. Uzgodniliśmy także, że terroryzm pozostaje realnym zagrożeniem dla nas wszystkich i że przewlekła destabilizacja  wzdłuż flanki południowej Sojuszu wymaga dalszych wysiłków i czujności ze strony NATO. Brak stabilizacji poza granicami NATO przyczynia się do przepływów nieregularnej migracji, co pozostaje poważnym zagrożeniem, które wymaga naszej wzmożonej uwagi. Wojna przeciwko Ukrainie niesie ze sobą także poważne konsekwencje dla globalnego bezpieczeństwa żywności, zwłaszcza na południu.
 6. W tym kluczowym momencie czasu podkreśliliśmy ponownie wagę trwałych więzi transatlantyckich, w ramach których Ameryka Północna i Europa stoją ramię w ramię w NATO. Pozytywnie oceniliśmy zaangażowani me Sojuszu na rzecz „obrony każdej piędzi terytorium NATO”.
 7. Koncepcja strategiczna, która ma być przyjęta na zbliżającym się Szczycie NATO w Madrycie wytyczy drogę ku przyszłości Sojuszu. Wyraziliśmy nasze pełne przekonanie, że kolejna edycja koncepcji strategicznej odzwierciedli między innymi bieżące wydarzenia, nowe środowisko bezpieczeństwa spowodowane przez rosyjską wojnę w Ukrainie, wskaże bezpośrednio na Federację Rosyjską jako najpoważniejsze i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i ponownie postawi w centrum uwagi kolektywną obronę – będącą kluczowym celem i największym zobowiązaniem Sojuszu – podkreślając jednocześnie, że Sojusz będzie nadal realizował wszystkie trzy kluczowe zadania. Koncepcja powinna także dać wyraz potrzebie wzmocnienia strategicznego partnerstwa z Unią Europejską na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w skali globalnej i transatlantyckiej, włączając w to także wzmocnienie politycznych konsultacji i współpracy oraz podkreślając zobowiązanie do poprawy mobilności wojskowej.
 8. Polityka otwartych drzwi NATO zgodnie z zapisem Artykułu 10  Traktatu Waszyngtońskiego odegrała kluczową rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu euroatlantyckiego, które zasadzają się na wspólnych wartościach. Przywołujemy tu decyzje Szczytu Bukaresztańskiego NATO z 2008 r. Z satysfakcją powitaliśmy suwerenne decyzje Finlandii i Szwecji o ubieganiu się o członkostwo w NATO i z radością powitamy obydwa te kraje jako członków Sojuszu Północnoatlantyckiego.
 9. Po raz kolejny potwierdzaliśmy nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Mołdawii i Gruzji. I nie ustaniemy w naszych wysiłkach na rzecz wzmocnienia odporności tych krajów w uznaniu, że ich bezpieczeństwo i stabilność przyczyniają się także do bezpieczeństwa obszaru transatlantyckiego. Ponadto będziemy nadal wzmacniać współpracę praktyczną i wspierać Bośnię i Hercegowinę jako kraje aspirujące do Sojuszu.
 10. Jesteśmy gotowi wywiązać się z naszego zobowiązań przyjętych w ramach Defense Investment Pledge i przeznaczyć przynajmniej 2% PKB na cele obronne do roku 2024, wspierając również w przyszłości zwiększone finansowanie Sojuszu.
 11. Pozostajemy zaangażowani na rzecz podtrzymania spotkań w formacie Bukaresztańskiej Dziewiątki jako płaszczyzny promującej wspólne podejście i przyczyniającej się do bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

 

June 10, 2022

DECLARATION OF THE HEADS OF STATE BUCHAREST 9 MEETING

 1. We, the Presidents of Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia Lithuania, Poland, Romania and the Slovak Republic, met today, in the Bucharest 9 Group, in preparation of the NATO Summit in Madrid. We have welcomed NATO Secretary General Jens Stoltenberg. We met today at a time of an unprecedentedly worsened security environment, caused by Russia’s aggression against Ukraine, the gravest threat to Euro-Atlantic security in decades.  Russia’s war against Ukraine has shattered peace in Europe and is causing enormous human suffering and destruction.
 2. We reiterated our strong condemnation of Russia’s unprovoked and unjustified aggression against Ukraine, with the complicity of Belarus and using the Black Sea as a launch pad,  which is a brutal assault on the rules-based international order, which caused one of the most serious security crisis in Europe in decades. We mourn the tragic loss of life and enormous human suffering and destruction, and pledged to bring to justice all those responsible for war crimes and atrocities. We call on Russia to change its aggressive behaviour, withdraw its forces from the internationally recognized territory of Ukraine, ensure accountability for war crimes and atrocities, and return to act in compliance with international law. NATO should draw the necessary conclusions regarding its relations with Russia.
 3. We reiterated our unwavering commitment to Ukraine’s independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders, its democratically elected President, parliament and government, and its people, in their brave fight to defend their homes, their country and their sovereign right to choose Ukraine’s own security arrangements and foreign policy, free from outside interference. We emphasized our continued support to Ukraine’s Euro-Atlantic aspirations. We also support the integration of Ukraine in the European Union. We are determined to continue and further step up our assistance for Ukraine, as a strong and democratic Ukraine is important for security and stability in Europe. We have provided protection to millions of Ukrainian refugees.
 4. In response to Russia’s aggression, NATO demonstrated that its commitment to the Article 5 of the Washington Treaty is ironclad and that unity, solidarity and cohesion remain fundamental Allied values. In this spirit, NATO activated defence plans, reinforced its deterrence and defence posture on land, air and at sea, including by increasing its presence across the entire Eastern Flank, from the Baltic to the Black Sea, established four new battlegroups in Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia, and strengthened NATO’s existing battlegroups in Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland. Looking to the future, we need to significantly strengthen our deterrence and defence posture towards a modern Forward Defence, in a balanced, credible, coherent, sustainable and tailored manner across the entire Eastern Flank, taking into account national specificities, in accordance with the 360 degree approach, in order to deny any adversary the benefits of aggression, and defend, contest, and prevail across all operational domains against the threats we face. We have to scale up multi-domain Allied presence and to ensure we have interoperable combat-ready forces in peacetime, timely reinforced by forces, fires and effects, enhanced command and control arrangements, strengthened air and missile defence, improved infrastructure, military mobility and a sustainable access to fuel supply chain.
 5. We agreed that we have to be ready to tackle all other types of security challenges, including hybrid, cyber and disinformation, and increase our resilience. We agreed that terrorism remains a persistent threat to us all and that enduring regional instability on the Southern Flank of the Alliance requires the continued efforts and vigilance of NATO. Instability beyond our borders is also contributing to irregular migration, which remains a serious challenge that needs our attention. The war against Ukraine also has serious implications for global food security, especially in the South.
 6. At this critical time, we underscored the importance of the enduring transatlantic bond, North America and Europe standing together as one in NATO. We commended Allied commitment to “defend every inch of NATO territory”. 
 7. The Strategic Concept to be adopted at the upcoming NATO Summit in Madrid will set the path of the Alliance for the future. We expressed our confidence that the next Strategic Concept will reflect, among other developments, the new security reality created by Russia’s war on Ukraine, highlight Russian Federation as the most significant and direct threat to the Euro-Atlantic security, and renew focus on the key purpose and greatest responsibility of the Alliance – collective defence – while underscoring that NATO will continue to fulfil all three core tasks. It should also reflect the need to enhance the strategic partnership with the European Union to support global and transatlantic peace and security, including by strengthening political consultation and cooperation, emphasizing the commitment to improve military mobility.
 8. NATO’s Open Door Policy under Article 10 of the Washington Treaty has played a crucial role in enhancing Euro-Atlantic security, stability and prosperity, rooted in common values. We recall the decisions of the 2008 NATO Bucharest Summit. We welcomed the sovereign decisions of Finland and Sweden to apply for NATO membership and we look forward to welcoming both countries as members of the North-Atlantic Alliance.
 9. We reaffirmed our unwavering commitment to the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Moldova and Georgia. We will continue our efforts to enhance their resilience, as we recognize that their security and stability also contribute to the security of the Euro-Atlantic area. We will further enhance practical cooperation and support to Bosnia and Herzegovina as an aspirant country.
 10. We stand ready to deliver on our commitments undertaken in the Defence Investment Pledge and allocate at least 2% GDP for defence by 2024, and will further support increased common funding.
 11. We remain committed to continue meeting in the Bucharest 9 Format as a means to promote joint approaches and contribute to Euro-Atlantic security.