Komunikat po spotkaniu przywódców państw Trójkąta Weimarskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

24.02.2023

Komunikat po spotkaniu przywódców państw Trójkąta Weimarskiego

W dniu 17 lutego 2023 roku w Monachium spotkali się Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Republiki Francuskiej i Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. Potwierdzili oni w najostrzejszych słowach swoje potępienie dla niesprowokowanej i brutalnej wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie, która stanowi jawne pogwałcenie porządku międzynarodowego opartego na Karcie Narodów Zjednoczonych.

 

Rok po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej, brutalnej wojny, przywódcy Trójkąta Weimarskiego wyrażają swoją niezachwianą solidarność z Ukrainą i swoje bezwarunkowe poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach oraz dla jej niezbywalnego prawa do samoobrony przed rosyjską agresją. Państwa Trójkąta Weimarskiego będą nadal mocno wspierać Ukrainę i jej naród tak długo, jak będzie to konieczne. Wzywają Rosję do bezwarunkowego zaprzestania działań wojennych i wycofania swoich sił z całego terytorium Ukrainy.

 

Trzej przywódcy potwierdzają swoje zaangażowanie w koordynację wysiłków na rzecz zaspokojenia pilnych potrzeb Ukrainy w zakresie sprzętu wojskowego i obronnego. Polska, Francja i Niemcy w pełni wspierają Ukrainę w korzystaniu z jej prawa do obrony przed inwazją Rosji, w tym poprzez zapewnienie pomocy wojskowej i obronnej, i będą to robić tak długo, jak będzie to konieczne, także w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz poprzez Misję Pomocy Wojskowej UE (EUMAM).

 

Jesteśmy zaangażowani we wdrażanie nowych założeń postawy odstraszania i obrony NATO oraz w zwiększanie sojuszniczej obecności wojskowej we wschodniej części Sojuszu. Polska, Francja i Niemcy powtarzają, że NATO i jego zobowiązanie z art. 5 do wzajemnej obrony stanowią filar bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

 

W związku z tym trzej przywódcy wyrażają wspólne zobowiązanie do kontynuowania szybkiego wdrażania decyzji podjętych na szczycie w Wersalu oraz tych zawartych w Kompasie Strategicznym, w szczególności w odniesieniu do wzmocnienia europejskiej obronnej bazy technologicznej i przemysłowej, a także rosnącej komplementarności między obroną europejską i NATO.

 

Polska, Francja i Niemcy wspierają wysiłki Ukrainy na rzecz odbudowy, w tym odbudowy infrastruktury zniszczonej w wyniku agresji dokonanej przez Rosję, jak również bieżące międzynarodowe wysiłki koordynacyjne na rzecz odbudowy gospodarczej i ożywienia gospodarczego w Ukrainie.

 

Trzej przywódcy popierają utrzymanie oraz rozważenie nałożenia kolejnych sankcji na Rosję w celu ograniczenia jej działań wojennych, a także dalsze zwiększanie, w porozumieniu z partnerami międzynarodowymi, zbiorowej presji na Moskwę, aby skłonić Rosję do zakończenia wojny napastniczej i pełnego wycofania swoich wojsk i sprzętu wojskowego z Ukrainy.

 

Polska, Francja i Niemcy potępiają nieustanne ataki Rosji na ukraińską ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną, a także przymusowe deportacje ukraińskiej ludności cywilnej, i powtarzają, że zbrodnie wojenne i inne okrucieństwa nie mogą pozostać bezkarne. W tym względzie w pełni popierają dochodzenia prowadzone przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, jak również ukraiński wymiar sprawiedliwości. Z zadowoleniem przyjmują wysiłki społeczności międzynarodowej zmierzające do rozważenia ustanowienia odpowiedniego mechanizmu ścigania zbrodni agresji, jak również utworzenia w Hadze międzynarodowego centrum ścigania zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

 

Trzej przywódcy z zadowoleniem przyjęli wczorajszą rezolucję „Zasady Karty Narodów Zjednoczonych leżące u podstaw kompleksowego, sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie”, przyjętą z przytłaczającym poparciem społeczności międzynarodowej na Nadzwyczajnej Sesji Specjalnej (ESS) Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

 

Ponownie wyrażają swoje poparcie dla 10–punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, jako podstawy do dalszej dyskusji oraz dla idei Szczytu Formuły Pokojowej z jak najszerszym udziałem międzynarodowym.

 

Trzej przywódcy zgodzili się, że przyszłość Ukrainy jest w Europie. Przyjęli do wiadomości euroatlantyckie aspiracje Kijowa i potwierdzili znaczenie solidarności z Ukrainą. Polska, Francja i Niemcy z zadowoleniem przyjmują decyzję Rady Europejskiej z 2022 roku o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE, a także wysiłki Ukrainy na rzecz wprowadzania reform w tak trudnych czasach. Gorąco zachęcają ten kraj do kontynuowania obranej drogi.

 

Trójkąt Weimarski będzie stał u boku Ukrainy i jej narodu tak długo, jak będzie to konieczne. Dotyczy to również naszej gotowości do dalszego przyjmowania i wspierania tych, którzy musieli szukać schronienia przed rosyjską agresją.

 

Trzej przywódcy uzgodnili, że będą koordynować swoje działania z większą intensywnością i spotkają się ponownie na szczycie w Paryżu przed latem 2023 roku.