Debaty Strategiczne BBN. Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

21.03.2023

Debaty Strategiczne BBN. Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP

We wtorek 21 marca br. kilkudziesięciu ekspertów dyskutowało o kierunkach rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych RP podczas pierwszej organizowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Debaty Strategicznej.

Zobacz nagranie z debaty:

 

Odsłuchaj debatę:

 

Debata związana jest przygotowaniami do wydania przez Prezydenta RP postanowienia w sprawie określenia „Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039”. Prace nad tym  najważniejszym wydawanym przez Prezydenta RP dokumentem programującym długookresowy rozwój Sił Zbrojnych RP prowadzone są obecnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Szczegółowe tematy dyskusji objęły kwestie trendów w modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP z uwzględnieniem doświadczeń z konfliktu na Ukrainie, ewolucji polityki obronnej Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz zmian o charakterze geopolitycznym. Poruszone zostały też kwestie zmian strukturalnych w Wojsku Polskim oraz wzmacniania potencjału narodowego przemysłu obronnego.

Na zaproszenie Szefa BBN ministra Jacka Siewiery w pierwszej części dyskusji udział wzięli: dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek, prezes WB Electronics Piotr Wojciechowski, prezes Defence24 Piotr Małecki, a także ekspert ds. wojskowych Jarosław Wolski. Dyskusję prowadził Marek Świerczyński z Polityki Insight. Materiały z tej części debaty zostaną udostępnione publicznie.

W drugiej części dyskusji, mającej charakter wewnętrzny, wzięło udział dodatkowo kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących instytucje państwa, Siły Zbrojne RP, przemysł oraz niezależne ośrodki analityczne.

 

Główne kierunku rozwoju Sił Zbrojnych RP

Zgodnie z Ustawą o obronie Ojczyzny, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, sprawując zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi, określa w drodze postanowienia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, „Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039”.

To najważniejszy dokument wydawany przez Prezydenta RP, określający priorytety rozwoju Sił Zbrojnych RP na 15-letni cykl planowania. Dokument wydawany jest co cztery lata.

Szczegółowe zapisy dokumentu określają wymagania dotyczące podnoszenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP we wszystkich domenach operacyjnych – lądowej, powietrznej, morskiej, cybernetycznej i kosmicznej – a także w ramach każdego z systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP – dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, zabezpieczenia logistycznego, organizacji, uzupełnień i mobilizacji oraz szkolenia.

Dokument ma charakter niejawny i opracowywany jest obecnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego m.in. na podstawie wytycznych zawartych w „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP”.  

Wydanie przez Prezydenta RP dokumentu jest podstawą do rozpoczęcia kolejnej edycji procesu programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP. Zapisy dokumentu w dalszej kolejności rozwijane są w opracowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej - przyjmowanych uchwałą Rady Ministrów – „Szczegółowych kierunkach przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039”. Powyższe dokumenty, stanowią podstawę do wydania zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej  „Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2025-2039”. Ten dokument z kolej stanowił będzie podstawę do opracowania kolejnej edycji „Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039”

 

Debaty Strategiczne BBN

Głównym celem uruchamianego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego projektu Debat Strategicznych jest zbudowanie także na forum publicznym przestrzeni do dyskusji, w oparciu o szeroki konsensus, stwarzający warunki do konsekwentnej realizacji wieloletnich planów strategicznych wzmacniających bezpieczeństwo państwa.

Tematy debat obejmować będą kwestie bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego, w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Szczególnie istotnymi obszarami będą – rozwój Sił Zbrojnych RP, polityka sojusznicza w ramach NATO, trwający konflikt na Ukrainie, budowa odporności instytucji państwa i społeczeństwa na zagrożenia oraz wzmacnianie krajowego przemysłu obronnego. Debaty będą także ściśle powiązane z polityką bezpieczeństwa realizowaną przez Prezydenta RP.

Do udziału w debatach zapraszani będą przedstawiciele instytucji państwa, Sił Zbrojnych RP oraz innych służb i formacji mundurowych, eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele środowiska mediów.