Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Prezydent RP określił główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

31.03.2023

Prezydent RP określił główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP

Podczas wizyty w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie określenia „Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025–2039”.

Jak podkreślił Prezydent RP, to dokument niezwykle ważny. – Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP na piętnaście lat od 2025 roku to czas, który – patrząc na dzisiejszą sytuację – ma z pewnością charakter przełomowy dla przyszłości polskiego państwa – zaznaczył.

– Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych w ogromnym stopniu będą oparte na dotychczasowym fundamencie wojsk lądowych, wojsk powietrznych i wojsk morskich, tak jak wygląda to w naszym wojsku od dziesięcioleci. Ale do tego dochodzą nowe komponenty m.in. wojska cyberprzestrzeni, a więc wyzwania, jakie stawiają przed nami wymagania współczesności – dodał Andrzej Duda.

Przed podpisaniem dokumentu Prezydent RP obserwował strzelanie bojowe czołgów K2 Black Panther i samobieżnych armatohaubic K9 Thunder na wyposażeniu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka.

– To, co Państwo dziś widzieliście, zarówno czołgi K2, jak i armatohaubice K9, jak i to wszystko, z czym będziemy jeszcze w najbliższej przyszłości mieli do czynienia, jeśli chodzi o modernizację polskich sił zbrojnych, to jest właśnie realizacja dotychczasowych głównych kierunków sił zbrojnych, teraz wsparta doświadczeniem wynikającym z obserwacji tego, co dzieje się dziś na Ukrainie – podkreślił Andrzej Duda.

 

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SIŁ ZBROJNYCH RP
ORAZ ICH PRZYGOTOWAŃ DO OBRONY PAŃSTWA NA LATA 2025–2039

 • Główne kierunki rozwoju sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039 określają cele oraz priorytety rozwoju Sił Zbrojnych na kolejny 15 letni cykl planistyczny.
 • Priorytetem dla Sił Zbrojnych RP w tym okresie niezmiennie pozostaje wypełnianie konstytucyjnych i ustawowych zadań, w ramach których SZ RP służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Ponadto, Siły Zbrojne RP uczestniczą w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu w sytuacji wystąpienia zagrożeń niemilitarnych, hybrydowych, terrorystycznych i w cyberprzestrzeni. Biorą także udział w realizacji zadań poza granicami RP na zasadach określonych w ratyfikowanych umowach międzynarodowych i ustawach.
 • Stosownie do tych zadań dokument określa wymagania dotyczące podnoszenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP we wszystkich domenach operacyjnych (lądowej, powietrznej, morskiej, przestrzeni kosmicznej i cyberprzestrzeni), a także w ramach każdego z systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych, tj. dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, zabezpieczenia logistycznego, organizacji, uzupełnień i mobilizacji oraz szkolenia. Jednocześnie określa potrzeby w zakresie rozwijania zdolności Wojsk Obrony Terytorialnej do wsparcia wojsk operacyjnych.
 • Dokument wskazuje priorytety w zakresie modernizacji technicznej sił zbrojnych, obejmując m.in. takie obszary jak:
 1. rozwój potencjału wojsk lądowych oparty na wzmocnieniu zdolności bojowych wojsk pancernych i zmechanizowanych,
 2. podnoszenie zdolności do zwalczania pełnego spektrum środków napadu powietrznego i rakiet balistycznych,
 3. zagrożeń w cyberprzestrzeni,
 4. oraz rozwoju zdolności do ochrony morskich interesów państwa.
 • W tym celu wskazuje się na potrzeby pozyskania i nasycenia, przy udziale rodzimego przemysłu obronnego, Sił Zbrojnych RP sprzętem wojskowym działającym w środowisku sieciocentrycznym, m.in.:
 1. bezzałogowych systemów walki,
 2. broni precyzyjnego rażenia, w tym na duże odległości,
 3. wielowarstwowych systemów obrony powietrznej,
 4. w domenie kosmicznej rozwój satelitarnych systemów komunikacji, obserwacji ziemi i środków rozpoznania,
 5. defensywnych i ofensywnych środków obrony cyberprzestrzeni,
 6. a także wykorzystania elementów sztucznej inteligencji oraz złożonych zbiorów danych.
 • W zakresie organizacyjnym priorytetowo traktuje się:
 1. wzmocnienie wschodniej granicy RP poprzez formowanie nowych jednostek wojskowych i rozwój infrastruktury,
 2. wzmacnianie odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO,
 3. doskonalenie struktur dowodzenia,
 4. zapewnienie ukompletowania Sił Zbrojnych RP do zakładanych poziomów
 5. oraz doskonalenie systemu mobilizacyjnego, w tym rozwój systemu rezerw osobowych.

 

* * *

 • Zgodnie z art. 25. ust. 1 pkt 1 Ustawy o obronie Ojczyzny, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, sprawując zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi, określa, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa.
 • Dokument ten opracowuje się z uwzględnieniem przepisów określonych w Konstytucji RP i wybranych ustawach, w tym w szczególności Ustawy o obronie Ojczyzny, a także wytycznych zawartych w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego oraz Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej RP.
 • Stanowi on podstawę do rozpoczęcia procesu programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP i określa zasadnicze kierunki, cel główny oraz priorytety rozwoju Sił Zbrojnych. Wydaje się go co cztery lata na okres 15 lat. Obecna edycja programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP obejmuje lata 2025-2039.
 • Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039 są dokumentem niejawnym, opracowanym we współpracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Uzgodniona wersja dokumentu zostaje przedłożona Prezydentowi RP w formie załącznika do wniosku Ministra Obrony Narodowej. Po jej akceptacji wydawane jest postanowienie Prezydenta RP, określające Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039.
 • Zapisy zawarte w tym dokumencie w dalszej kolejności zostaną rozwinięte w opracowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej – przyjmowanych uchwałą Rady Ministrów – Szczegółowych kierunkach przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039.
 • Powyższe dokumenty stanowią podstawę do wydania zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2025-2039. Ten dokument stanowić będzie podstawę do opracowania kolejnej edycji Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039.

* * *