Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

26.01.2024

Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

PROJEKT USTAWY

UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY

Założeniem projektu jest wzmocnienie strategicznych zdolności państwa do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, podprogowym oraz bezpośredniej agresji zbrojnej.

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w obszarze militarnym oraz pozamilitarnym państwa. Jest odpowiedzią na zmiany w środowisku bezpieczeństwa, w tym eskalację nowych form zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, kierowanych przeciwko Polsce oraz pozostałym państwom UE i NATO. 

Główne obszary proponowanych zmian obejmują:

  1. Wzmocnienie odporności systemu kierowania bezpieczeństwem państwa, poprzez wprowadzenie dodatkowych mechanizmów koordynacji działań, wymiany informacji i natychmiastowego reagowania instytucji władzy publicznej, marszałków Sejmu i Senatu oraz organów dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
  2. Wzmocnienie systemu planowania obronnego w państwie, poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących głównych dokumentów planistycznych – Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP, Planu Reagowania Obronnego RP, narodowych planów użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa oraz głównych i szczegółowych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP. W celu zapewnienia zdolności natychmiastowego i adekwatnego reagowania Sił Zbrojnych RP na zagrożenia o charakterze nagłym, Projekt przewiduje wprowadzenie także nowego rozwiązania planistycznego, jakim są stałe plany obronne.
  3. Reformę Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, zakładającą przekształcenie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Dowództwo Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych (Dowództwo Sił Połączonych), a także utworzenie poszczególnych dowództw rodzajów Sił Zbrojnych, tj. Dowództwa Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrznych oraz Dowództwa Marynarki Wojennej. Celem zmian jest zapewnienie spójności dowodzenia oraz zbliżenie struktur i procedur czasu pokoju i czasu wojny. Jako rodzaj wojsk utworzone zostanie również Dowództwo Komponentu Wojsk Medycznych. Projektowane zmiany stanowią jednocześnie realizacją drugiego etapu reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, wprowadzonej w 2018 r. Powyższe zmiany pozwolą m.in. na przygotowywanie się już w czasie pokoju do realizacji zadań, jakie pojawią się podczas trwania konfliktu.

Założenia projektu są zbieżne z rekomendacjami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2020 r. i przygotowane zostały m.in. na podstawie analizy doktryny działań Federacji Rosyjskiej realizowanych w czasie agresji na Ukrainę, a także ćwiczeń systemu obranego państwa, przeprowadzanych z udziałem Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Ministra Obrony Narodowej, Szef Sztabu Generalnego WP oraz innych instytucji państwa.

Projekt ustawy jako inicjatywa prezydencka przygotowany został w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.