BBN a ochrona zdrowia - Bezpieczeństwo zdrowotne - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

12.01.2010

BBN a ochrona zdrowia

Zgodnie z przepisami prawa Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zajmuje się zadaniami z dziedziny bezpieczeństwa oraz obronności. W strukturze Biura funkcjonuje komórka monitorująca sprawy bezpieczeństwa zdrowotnego. Szef BBN nakazał wysłanie ankiet dotyczących kondycji finansowej szpitali, ponieważ pierwszy raz doszło do sytuacji, w której Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ przesłały sprzeczne informacje dotyczące nakładów na ochronę zdrowia.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego powołane zostało zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 1991 r. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przy pomocy BBN Prezydent wykonuje zadania w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Zadania BBN oparte są na Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r., która obok tradycyjnych aspektów bezpieczeństwa (m.in. problematyki Sił Zbrojnych RP, zagadnień dotyczących służb porządku publicznego, służb specjalnych, zarządzania kryzysowego), kładzie nacisk na problemy dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego oraz bezpieczeństwa społeczno-kulturowego.

Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli jest jednym z najistotniejszych elementów bezpieczeństwa narodowego.

Jedną z wielu form aktywności BBN w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego jest stały udział przedstawiciela Biura w pracach Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy funkcjonującego przy Ministrze Zdrowia. Jeśli podejmowane w BBN działania wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej (np. w związku z otrzymywaniem od środowisk medycznych sygnałów dotyczących funkcjonowania służby zdrowia i stanu zdrowotnego obywateli), Biuro utrzymuje doraźny kontakt z lekarzami różnych specjalności.

Z uwagi na niepokojące sygnały z Zakładów Opieki Zdrowotnej, dotyczące stanu finansowania służby zdrowia, 19 listopada 2009 r. szef BBN Aleksander Szczygło zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a 20 listopada 2009 r. do Minister Zdrowia z pytaniami dotyczącymi poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych w 2009 i 2010 roku oraz ich wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Otrzymane informacje wzbudziły uzasadnione obawy co do możliwości zapewnienia dostępu obywateli do świadczeń zdrowotnych. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynikało, że wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w planie finansowym na 2010 r. będzie wyższa o 160,1 mln zł w porównaniu do planu z czerwca 2009 r.

Natomiast z danych przekazanych Szefowi BBN przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wynikało, że poziom finansowania świadczeń zdrowotnych w 2010 r. wyniesie 54,076 mln zł i stanowić będzie 97,29 proc. wartości kosztów świadczeń zdrowotnych określonych w obecnie obowiązującym planie finansowym Funduszu na 2009 r. (55,583 mln zł). Z przesłanych informacji wynikało, że nastąpi realne ograniczenie środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych o ok. 1,5 mld zł.

Jako niezwykle niepokojącą należy uznać informację Prezesa NFZ, iż Fundusz, po raz pierwszy od kilku lat, nie posiada już żadnych rezerw finansowych, które mogłyby być uruchomione w sytuacji potrzeb nadzwyczajnych.

Uwzględniając powyższe oraz okoliczność, iż Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ przesłały do BBN rozbieżne i nieprecyzyjne informacje dotyczące – niezwykle istotnych dla Polaków - nakładów na ochronę zdrowia, szef BBN nakazał zebranie niezależnych informacji bezpośrednio w publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. Udzielenie odpowiedzi na ankiety jest obligatoryjne, wynika z art. 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).


***